Specjaliści

Powrót do specjalistów

mgr Maria Oleksy-Grabowska

psycholog
O mnie

Gabinet Małego Dziecka

Maria Oleksy-Grabowska- psycholog dziecięcy

Jestem psychologiem dziecięcym, pomagam dzieciom w wieku od 0 – do 12 r. ż
oraz ich rodzicom. Zajmuje się zarówno diagnozą jak i pomocą terapeutyczną. Posiadam
także kwalifikacje do prowadzenia diagnozy i terapii neuropsychologicznej dzieci
i dorosłych.
Swoje wykształcenie psychologiczne zdobyłam na Uniwersytecie Jagiellońskim w
Krakowie. Ukończyłam także studia podyplomowe: pedagogiczne, 2 letnie studia
z tyflopedagogiki, 2 letnie studia na UMCS w Lublinie – Diagnoza i Terapia
Neuropsychologiczna, Studium Metod Psychokorekcyjnych w Warszawie oraz wiele kursów
i szkoleń. Stale na bieżąco pogłębiam swoje kwalifikacje i umiejętnościach korzystając
z różnych form doskonalenia zawodowego.

Doświadczenie zawodowe:
– kilkunastoletnia praca w poradni psychologiczno-pedagogicznej,
– kilkunastoletnia praca w przedszkolu z oddziałami integracyjnymi,
– dwuletnia praca w domu dziecka,
– staże: w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krakowie, Poradni dla Dzieci z Autyzmem
i innymi Zaburzeniami Rozwoju Effatha w Krakowie, w oddziałach szpitalnych: neurologii,
psychiatrii i rehabilitacji i kardiologii.

Zasady kontaktu:
Kontakt z dzieckiem rozpoczynam od kontaktu z rodzicem (najlepiej, jeśli to możliwe
z obojgiem rodziców), z którym przeprowadzam szczegółowy wywiad o dziecku, trwający
ok. 90 min. Pracując z dzieckiem, pracuję również z rodzicami, gdyż system rodzinny
w którym żyje dziecko jest często kluczowy. Na pierwsze spotkanie przychodzą sami rodzice
bez dziecka. Na drugie spotkanie przychodzi dziecko pod opieką rodzica (spotkanie trwa 60
min.). Dalszy przebieg kontaktów jest uzależniony od indywidualnych potrzeb dziecka
i rodziców. Pierwsze spotkanie ma na celu poznanie problematyki z jaką zgłaszane jest
dziecko oraz zebranie podstawowych danych dotyczących rodziny, funkcjonowania dziecka
w środowisku społecznym i pozarodzinnym, a także historii rozwojowej dziecka. Kolejne
spotkania mają na celu poznanie funkcjonowania dziecka z wykorzystaniem metod
badawczych w połączeniu z rozmową i zabawą. Dziecko ma możliwość zobaczenia jak czuje
się w kontakcie z psychologiem i czy chciałoby pozostać w takim kontakcie w terapii. Zwykle
po 2-3 spotkaniach z dzieckiem dzielę się z rodzicami wskazówkami do dalszego
postępowania z dzieckiem, diagnozowania oraz w razie potrzeby omawiam zasady
uczestniczenia dziecka w terapii. Jest to również przestrzeń na pytania rodziców.
Rejestracja jest możliwa tylko drogą telefoniczną na mój nr 608 073 268.

W razie nieobecności dziecka/rodzica na wizycie proszę o poinformowanie
telefoniczne lub sms najpóźniej 4 godziny przed wizytą. W przypadku braku informacji
o nieobecności, na kolejnej wizycie psycholog pobiera opłatę podwójną.
Zapraszam w szczególności dzieci które:
– przejawiają problemy adaptacyjne w przedszkolu lub w szkole;
– mają niską samoocenę, są nieśmiałe, zamknięte w sobie, trudno nawiązują kontakt
z dorosłymi i/lub rówieśnikami;
– przeżywają trudne chwile w związku z rozstaniem rodziców, zmianą otoczenia;
– przejawiają zachowania agresywne i/lub autoagresywne (samookaleczenia, próby
samobójcze);
– przeżyły wydarzenie o charakterze traumatycznym (np. udział w wypadku, śmierci
bliskiej osoby);
– były ofiarami przemocy psychicznej, fizycznej, seksualnej;
– przejawiają zaburzenia zachowania i/lub emocji;
– mają obniżony nastrój, depresję;
– przejawiają trudności w szkole (niechęć do nauki/odrabiania prac domowych,
trudności w skupieniu się, uciekanie ze szkoły),
– są nadpobudliwe;
– mają kłopoty z wypróżnianiem;
– u których występuje moczenie nocne, tiki, zacinanie, onanizm i in..

Rodziców zapraszam na konsultacje psychologiczne i spotkania o charakterze
psychoedukacyjnym. Podczas takich spotkań rodzice w przyjaznej atmosferze mają
możliwość:
– rozmowy na temat swoich niepokojów związanych z funkcjonowaniem dziecka,
– otrzymania wsparcia w zakresie pełniejszego rozumienia sytuacji dziecka
i występujących u niego zachowań trudnych/niepożądanych
– uzyskania informacji i wskazówek dotyczących postępowania w sytuacjach
trudnych dla dziecka i/lub całej rodziny (np. rozwód, żałoba, przemoc domowa);
– otrzymania wsparcia w zakresie procesu akceptacji niepełnosprawności
dziecka/dziecka przewlekle chorego;
– rozmowy na temat trudności występujących w ich relacji z dzieckiem, trudności
edukacyjnych.

W obszarze diagnozy psychologicznej zajmuję się :
– diagnozą rozwoju psychomotorycznego małego dziecka,
– diagnozą w kierunku wykrywania zaburzeń wieku rozwojowego,
– diagnozą sprawności intelektualnej,
– diagnozą neuropsychologiczną dzieci i młodzieży,
W razie potrzeby współpracuję z przedszkolem, szkołą,  psychiatrą, neurologiem,
fizjoterapeutą, logopedą lub innymi specjalistami.

Powrót do specjalistów